Skip to main content Skip to search
For blessings

byin ‘bebs cho ga, byin rlabs kyi cho ga Ex: Rdo rje zam pa’i byin rlabs kyi cho ga

  • For blessings (English, Latin script, Original)
    • > བྱིན་འབེབས་ཆོ་ག བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག (Tibetan, Tibetan script, Translation)

Subject ID: S2356